Α.Σ.Ελιά

Διαδικασίες περιόδου 2014-2015

Η πολιτική που θα ακολουθηθεί

Η πολιτική της ομάδας για την παραγωγή, την επεξεργασία, και την εμπορία έχει σχεδιαστεί με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη αποφάσισε να εγκαταστήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της πρωτογενούς παραγωγής που καθιερώνει τον διαρκή έλεγχο των παραγωγών και της παραγωγικής διαδικασίας. Με την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ελέγχου της παραγωγής διασφαλίζει την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων που τελικά διακινεί ηομάδα ή η εταιρεία .

Μέσα από το σύστημα η ομάδα επιθυμεί να εφαρμόσει διαδικασίες που θα αποτρέπουν την οποιαδήποτε αιτία ρύπανσης του περιβάλλοντος, να βελτιώσουν την βιοποικιλότητα της περιοχής και να οδηγήσουν την περιοχή σε αειφόρο ανάπτυξη .

Για την λειτουργία του συστήματος η ομάδα δεσμεύεται ότι όλες οι εργασίες, τα μέσα, τα υλικά κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Η ομάδα είναι υπεύθυνη για το συνολικό σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας και για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Παράλληλα όμως, επειδή στοχεύει σε συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της πλήρους ικανοποίησης των πελατών, επιθυμεί την κριτική τους καθώς και αυτή των συνεργατών. Εφαρμόζοντας τις υποδείξεις τους φιλοδοξεί να βελτιώνει, συνεχώς, σημαντικά τις επιδόσεις του συστήματος.

Για την ομάδα

Ο Πρόεδρος

 

Απόφαση Δ.Σ. περί πολιτικής που θα ακολουθηθεί

Κατάλογος Περιβαλλοντικών Θεμάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Περιβαλλοντικό θέμα

Μετρήσεις – Αντιμετώπιση

1. Νιτρορύπανση της περιοχής

 

Μετρήσεις για νερό και εδαφολογικές αναλύσεις. Εκδίδονται οδηγίες ανά παραγωγό και ανά αγροτεμάχιο εφαρμόζοντας την οδηγία με βάση τον κανονισμό 570/6/2/2004

 

2.Λάδια από γεωργικά μηχανήματα

Ενημερώθηκε ο παραγωγός για την διαχείριση των λαδιών

3. Ορθολογική χρήση λιπασμάτων

Πραγματοποιούνται εδαφολογικές αναλύσεις ανά αγροτεμάχιο και καταγράφεται στο ημερολόγιο παραγωγού κάθε εφαρμογή.

4. Υγεία των εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία.

Εκδίδονται οδηγίες για την παρακολούθηση της υγείας, λαμβάνονται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα για κάθε ενέργεια.

5. Κενά συσκευασίας Φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 

Ενημερώθηκε ο παραγωγός για την διαχείριση των κενών συσκευασίας

6. Διατάραξη λόγω αλόγιστης χρήσης Φ.Π.Π.

Τοποθετούνται σε όλα τα αγροτεμάχια ειδικοί κάδοι συλλογής των άδειων μπουκαλιών Φ.Π.Π. και εκδίδεται οδηγία για την ορθή διαχείριση τους.

 

Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων

 

Περιβαλλοντικό θέμα

Πηγή

Παραπομπή

Ποσοστό

1. Ρύπανση των επιφανειακών υδάτων (παραλίμνια και παραποτάμια)

Προσωπική παρατήρηση

Σε περίπτωση που θα φυτευτεί χωράφι που θα φυτευτεί σε παραλίμνια ή παραποτάμια Θα τηρηθεί η νομοθεσία.

Σε όλα τα αγροτεμάχια

2. Διατάραξη λόγω αλόγιστης χρήσης Φ.Π.Π.

Προσωπική Παρατήρηση

Τοποθετούνται σε όλα τα αγροτεμάχια ειδικοί κάδοι συλλογής των άδειων μπουκαλιών Φ.Π.Π. και εκδίδεται οδηγία για την ορθή διαχείριση τους.

Στο 80% των αγροτεμαχίων.

3. Διάβρωση

Προσωπική Παρατήρηση

Σχέδιο Διαχείρισης Εδάφους.

Επίπεδα χωράφια με κλίση κάτω από 10%.

Καλλιεργούμε όπως τις ισουψείς.

4. Προστασία βιοποικιλότητας

Προσωπική Παρατήρηση

Σχέδιο Διαχείρισης Εδάφους

20% ακαλλιέργητο χωράφι στα σύνορα των χωραφιών

Κατάλογος νομικών θεμάτων

Α/Α

Θέμα Εγγράφου

Υπεύθυνος Τήρησης

1.

Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων Φ.Π.Π.

Επιβλέπων

2.

Εγκεκριμένα Φ. Π. Π .

Επιβλέπων

3.

Καν(ΕΚ) αριθμ.178/2002 για τον καθαρισμό των γενικών αρχών για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθαρισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

Επιβλέπων

4.

Κώδικες ορθής Γεωργικής Πρακτικής

Επιβλέπων

5.

Πρότυπο Agro 2.1 -2.2

Επιβλέπων

6.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 94/2002για τη θέση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά.

Επιβλέπων

7.

Καθιέρωση κοινοτικών μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης

Επιβλέπων

8.

Κατευθυντήρια οδηγία

Επιβλέπων

9.

Αναθεωρημένο πρότυπο Agro 2.1 -2.2

Επιβλέπων

 

Περιγραφή των σκοπών και στόχων

Σκοπός

Στόχος

Βελτίωση

Υπεύθυνος Πραγματοποίησης

Χρόνος πραγματοποίησης

Παραπομπές / Σχετικά έγγραφα

1. Καλύτερη ποιότητα

 

Αύξηση των πρωτεϊνών για την καλλιέργεια σιταριού

Κατάλληλες καιρικές συνθήκες και κατάλληλη ποσότητα λιπάσματος

Επιβλέπων Γεωπόνος , Παραγωγοί, διοίκηση.

2014-2016

-050

Σχέδιο Διαχείρισης Λίπανσης

2. Ασφάλεια χειριστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Επάρκεια μέσων προστασίας των χειριστών.

Αντικατάσταση των φθαρμένων μέσων ατομικής προστασίας των χειριστών ή συμπλήρωση μέσων ατομικής προστασίας.

 

Παραγωγοί, Επιβλέπων

Συνεχής έλεγχος και επιθεωρήσεις με αντικείμενο την επάρκεια και την κατάσταση των μέσων ατομικής προστασίας, .

-120

Σχέδιο Διαχείρισης Παρακολούθησης της Υγείας των Χειριστών Φ.Π.Π.

3. Προστασία περιβάλλοντος

Καταστροφή όλων των πιθανών απορριμμάτων

Τοποθέτηση κάδων όπου οι παραγωγοί θα καταστρέφουν τα κενά συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στα σημεία από όπου γεμίζουν με νερό τα βυτία τους. Τοποθέτηση κάδων σε όλα τα σημεία υδροληψίας,

Επιβλέπων Γεωπόνος , Παραγωγοί, Διοίκηση, Δήμος

2014-2016

100

Σχέδιο Διαχείρισης Ρύπων

4. Προστασία Περιβάλλοντος

Καθαριότητα αγροτεμαχίων

Συλλογή των σκουπιδιών σε όλα τα αγροτεμάχια τους εκμετάλλευσης

Παραγωγοί.

2014-2016

-100 Σχέδιο Διαχείρισης Ρύπων

Έλεγχος του προγράμματος βελτίωσης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Υπεύθυνος ελέγχου: - ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ημ/νία πραγματοποίησης ελέγχου:

 

Έλεγχος Σχεδίου Βελτίωσης Καλλιεργητικής Περιόδου……………….

 

Βελτίωση

Επίτευξης βελτίωσης

Αιτιολόγηση

(σε περίπτωση μη επίτευξης βελτίωσης)

Περαιτέρω δράσεις

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΜΕΡΙΚΩΣ

(ποσοστό επίτευξης)

   

 

 

1. Ασφάλεια χειριστών φυτοπροσταυτευτικών προϊόντων.

Χ

     

Συνέχιση της δράσης ( αντικατάσταση των φθαρμένων μέσων ατομικής προστασίας)

2. Προστασία περιβάλλοντος

Χ

     

Συνέχιση της δράσης (τοποθέτηση κάδων όπου οι παραγωγοί θα καταστρέφουν τα κενά συσκευασίας των Φ.Π.Π.)

3. Προστασία περιβάλλοντος

Χ

     

Συνέχιση της δράσης ( Συλλογή σκουπιδιών σε όλα τα αγροτεμάχια)

 

Ο επικεφαλής

(υπογραφή)

Ο επιβλέπων

(υπογραφή)

 

 

 

Οργανόγραμμα

προβολή αρχείου

Αρμοδιότητες

Γεωτεχνική Υπηρεσία :

Η ομάδα επίβλεψης αποτελείται από τον επικεφαλής επιβλέποντα και τον/ τους βοηθούς επίβλεψης. Όλοι τελούν υπό τις εντολές ενός υπεύθυνου της ομάδας επίβλεψης (του επικεφαλής επιβλέποντος), ενώ τα άλλα μέλη έχουν βοηθητικό ρόλο.

Υπεύθυνος της ομάδας επίβλεψης (Επικεφαλής Επιβλέπων):

Προσόντα:

Γεωπόνος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και με εμπειρία στην καλλιέργεια του σπαραγγιού στην περιοχή.

Αρμοδιότητες:

-Εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών έχουν τεθεί και τηρούνται σύμφωνα με το παρόν πρότυπο.

-Διασφαλίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην γεωργική εκμετάλλευση έχουν γνώση του ρόλου τους και των αρμοδιοτήτων τους.

-Ενημερώνει την διοίκηση της εκμετάλλευσης για την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ως ανασκόπηση αλλά και για να χρησιμεύει ως βάση για την βελτίωση του συστήματος.

-Επιθεωρεί το σύστημα και εξασφαλίζει την απαραίτητη εκπαίδευση των παραγωγών και εργαζομένων.

-Συντάσσει τις οδηγίες και καθοδηγεί τους παραγωγούς και τα άλλα μέλη της ομάδας επίβλεψης στην ορθή εφαρμογή του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών.

-Παρακολουθεί την πορεία της καλλιέργειας

-Ενημερώνει τον φάκελο νομοθεσίας με τις τελευταίες εκδόσεις και την ενημέρωση για την καλλιέργεια σε συνεργασία με το τεχνικό σύμβουλο.

-Εφοδιάζει με τα κατάλληλα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα και λιπάσματα.

 

Βοηθοί Επιβλέποντος

Προσόντα.:

Τα μέλη της ομάδας επίβλεψης, μπορεί ναι είναι πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης γεωπόνοι, ή άλλες συναφείς ειδικότητες, με εμπειρία στην εφαρμοσμένη γεωργία

Αρμοδιότητες:

Τα μέλη της ομάδας επίβλεψης τελούν υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επίβλεψης της καλλιέργειας. Οι αρμοδιότητες τους είναι

 • Τήρηση και ενημέρωση αρχείων
 • Διοργάνωση εκπαιδεύσεων
 • Επικοινωνία με τους παραγωγούς
 • Διεξαγωγή επιθεωρήσεων
 • Γραφειοκρατική στήριξη του συστήματος
 • Παρακολούθηση παγίδων – Μετεωρολογικών δεδομένων
 • Τακτική ενημέρωση του επιβλέποντος για τις παρατηρήσεις τους.
 • Επισκέψεις στα χωράφια και παρακολούθηση της πορείας των καλλιεργειών.
 • Αναφορά κάθε ευρήματος στον επικεφαλή επιβλέποντα ή τον αναπληρωτή.

Σε κάθε μία περίπτωση από τις παραπάνω, οι βοηθοί επίβλεψης τελούν υπό τις οδηγίες του επιβλέποντος.

 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος :

-Διορίζει τον τεχνικό σύμβουλο και την γεωτεχνική υπηρεσία της εκμετάλλευσης και έχει δικαίωμα να τον παύσει αν θεωρήσει ότι αυτός δεν είναι κατάλληλος για τις απαιτήσεις του συστήματος.

-Εγκρίνει τα εγχειρίδια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Διαδικασιών

-Ενημερώνει τους παραγωγούς για την εφαρμογή του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης.

-Πιστοποιεί ότι εφαρμόζονται όλες οι εγκεκριμένες γραπτές οδηγίες και κάθε πρόσθετη ενέργεια τεκμηριώνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο εγχειρίδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης.

-Επιβεβαιώνει ότι όλοι οι παραγωγοί είναι εξοικειωμένοι με την πολιτική και τις διαδικασίες της εκμετάλλευσης και ότι όλες οι διαδικασίες είναι άμεσα προσιτές σε όλους τους παραγωγούς.

-Αναφέρει στον επιβλέποντα τυχόν λάθη ή κακή λειτουργία του συστήματος και να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

-Ελέγχει αν ο επιβλέπων είναι κατάλληλος για το σύστημα και αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συστήματος.

 

Οι παραγωγοί:

-Τηρούν τις οδηγίες που τους δίνονται από τον επιβλέποντα και να συμμορφώνονται άμεσα σε τυχόν υποδείξεις.

-Αναφέρουν στον επικεφαλή κάθε φορά που διαπιστώνουν ότι το σύστημα δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

-Είναι υπεύθυνοι για την σωστή συντήρηση των μηχανημάτων και των εργαλείων που χρησιμοποιούν.

-Είναι ενήμεροι για τις διαδικασίες που αναφέρονται στο πρότυπο και για την νομοθεσία που ισχύει.

-Γνωρίζουν ότι τυχόν μη συμμορφούμενες ενέργειές του θα έχουν αντίκτυπο σε όλους τους καλλιεργητές

-Τηρούν ημερολόγιο για όλες τις εργασίες που γίνονται στην καλλιέργεια.

-Παρακολουθούν τις εκπαιδεύσεις και τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται.

- Συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του επιβλέποντος γεωπόνου.

 

Τεχνικός Σύμβουλος:

Προσόντα:

Νομικό πρόσωπο, με 8ετή τουλάχιστον εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα.

Αρμοδιότητες:

 • Συντάσσει, και αναθεωρεί το εγχειρίδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης μαζί με τα επιμέρους σχέδια διαχείρισης.
 • Καθοδηγεί τον επιβλέποντα και την διοίκηση της εκμετάλλευσης στην ορθή εφαρμογή του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει περιοδικά το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης.

 

Υπεύθυνοι Παραλαβών

Προσόντα:

Υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης, άνδρες ή γυναίκες. Εάν είναι αδύνατο να βρεθούν η θέση καλύπτεται με άτομα που δεν έχουν το παραπάνω προσόν αλλά έχουν προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

Αρμοδιότητες:

-Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της σήμανσης των προϊόντων που προέρχονται από την ολοκληρωμένη διαχείριση για το ζύγισμα και την καταγραφή των προϊόντων.

 

Εργάτες γης:

Προσόντα:

Άτομα, ανεξαρτήτου ηλικίας και βαθμού εκπαίδευσης που έχουν την ανάλογη εμπειρία ή έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών στον αγρό.

Αρμοδιότητες:

Εκτέλεση εργασιών στον αγρό υπό την εποπτεία και καθοδήγηση πάντα του παραγωγού.

 

Γραμματεία :

Προσόντα :

Άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας απόφοιτοι λυκείου.

Αρμοδιότητες:

Υπεύθυνοι στις δημόσιες σχέσεις, για την ομάδα παραγωγών και την εταιρεία και γραμματειακή υποστήριξη.

 

Λογιστήριο :

Προσόντα:
Πτυχιούχος Ανώτατης Οικονομικής Σχολής

Αρμοδιότητες :

Υπεύθυνος στο τμήμα οικονομικής διαχείρισης και προσφέρει λογιστική κάλυψη στην εταιρεία.

Παρουσιολόγιο εκπαίδευσης

προβολή αρχείου

Πρόγραμμα εκπαίδευσης

Περίοδος 2014-2015

ΘΕΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

1. Βασικές αρχές λειτουργίας του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Τρόπος συμπλήρωσης ημερολογίων παραγωγών, καταγραφών.

Νοέμβριος

 

Μπλιάτσιος Κων/νος

 

 

Παπαδόπουλος Ευκλείδης

2. Πορεία καλλιέργειας, Ορθή εφαρμογή φυτοπροστασίας, θρέψης –λίπανσης και άρδευσης της καλλιέργειας .

Δεκέμβριος

 

Μπλιάτσιος Κων/νος

 

Παπαδόπουλος Ευκλείδης

3. Οργάνωση αποθήκης, ασφαλής χρήση και φύλαξη των Φ.Π.Π. και των λιπασμάτων, α βοήθειες στον αγρό.

Φεβρουάριος

 

Μπλιάτσιος Κων/νος

Παπαδόπουλος Ευκλείδης

4. Συντήρηση γεωργικού εξοπλισμού (γεωργικού ελκυστήρα, ψεκαστικού μηχανήματος και λιπασματοδιανομέα).

Μάρτιος

 

 

Μπλιάτσιος Κων/νος

 

Παπαδόπουλος Ευκλείδης

5. Συντήρηση θεριζοαλωνιστικής μηχανής.

Μάιος

 

Μπλιάτσιος Κων/νος

 

Παπαδόπουλος Ευκλείδης

6. Διαδικασία ιχνηλασιμότητας, κανόνες συγκομιδής, βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφαλείας κατά τον χειρισμό των προϊόντων

Ιούνιος

 

Μπλιάτσιος Κων/νος

 

Παπαδόπουλος Ευκλείδης

7. Ανακεφαλαίωση – Συζήτηση συμπερασμάτων από την πορεία του συστήματος. Οφέλη – Λάθη – Σχεδιασμός επόμενης καλλιεργητικής περιόδου

Οκτώβριος

Μπλιάτσιος Κων/νος –

 

Παπαδόπουλος Ευκλείδης

 

Αρχείο Προγράμματος Εκπαίδευσης

Διαχείριση Παραπόνων Πελατών

προβολή αρχείου

Ερωτηματολόγιο Παραγωγού

προβολή αρχείου

Ερωτηματολόγιο Πελατών

προβολή αρχείου

Επιστολή

προβολή αρχείου

Καταγραφή Παραπόνων Πελατών

προβολή αρχείου

Λίστα Πελατών

προβολή αρχείου

Κατάλογος εγγράφων που είναι σε ισχύ

Καταγραφή Παραπόνων Πελατών

Κατάλογος Αναθεωρημένων και Αποσυρθέντων Εγγράφων

προβολή αρχείου

Διανομή Εγγράφων στους Παραγωγούς

προβολή αρχείου

Κατάλογος εγγράφων που είναι σε ισχύ

προβολή αρχείου

Αίτηση Συμμετοχής στο Σύστημα

προβολή αρχείου

Αξιολόγηση προμηθευτών

προβολή αρχείου

Αξιολόγηση υπεργολαβών

προβολή αρχείου

Έντυπο Αξιολόγησης Προμηθευτών

προβολή αρχείου

Έντυπο Αξιολόγησης Υπεργολάβων

προβολή αρχείου

Ιδιωτικό Συμφωνητικό

προβολή αρχείου

Λίστα Αξιολογημένων Προμηθευτών

προβολή αρχείου

Λίστα Αξιολογημένων Υπεργολάβων

προβολή αρχείου

Διαδικασία Αντιμετώπισης Κρίσεων

προβολή αρχείου

Έντυπο Αναφοράς Κρίσεων

προβολή αρχείου

Διάγραμμα ροής Ιχνηλασιμότητας

προβολή αρχείου

Έκθεση Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ημ/νία: 24 Μαΐου 2013

Τόπος: Νίκαια Λάρισας

Πεδίο Επιθεώρησης: Α.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης καλλιεργειών κατά τα πρότυπα Agro 2-1 και Agro 2-2.

Ευρήματα:

Στις 24 Μαΐου του 2013, πραγματοποιήθηκε στον Α.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ « Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών από τους τεχνικό σύμβουλο Κων/νο Μπλιάτσιο (Εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.) και τον επιβλέποντα Γεωπόνο Παπαδόπουλος Ευκλείδης . Η επιθεώρηση ήταν τακτική και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα επιθεωρήσεων.

Στις 22/05/13, επιθεωρήθηκε το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης όσον αφορά την συμμόρφωσή του με το πρότυπο Agro 2-1 και Agro 2-2, και στις 23 και 24/05/2013 ελέχθηκαν 21 παραγωγοί.

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα εξής:

 1. Η πολιτική της εκμετάλλευσης ανταποκρίνεται στους σκοπούς και στους στόχους και αντιπροσωπεύει την εκμετάλλευση χωρίς να απαιτούνται αλλαγές.
 1. Οι νομικές απαιτήσεις στην εκμετάλλευση τηρούνται χωρίς παρεκκλίσεις.
 1. Η πορεία επίτευξης των σκοπών και των στόχων και το πρόγραμμα βελτίωσης είναι καλή και συγκεκριμένα:

- Έχουν συλλεχθεί τα σκουπίδια των αγροτεμαχίων.

- Πραγματοποιείται παράδοση λαδιών των μηχανημάτων στα συνεργεία.

- Πραγματοποιήθηκε έλεγχος των πρωτεϊνών.

 1. Οι καταρτίσεις των παραγωγών πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης – κατάρτισης και χωρίς παρεκκλίσεις. Επιπλέον ανάγκες για εκπαίδευση δεν προέκυψαν.
 1. Η επικοινωνία στο σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά διεξάγεται χωρίς παρεκκλίσεις.
 1. Ο χειρισμός των εγγράφων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διαδικασία.
 1. Η αξιολόγηση των προμηθευτών έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό.
 1. Η διαδικασία της ιχνηλασιμότητας τηρείται χωρίς παρεκκλίσεις.
 1. Οι έλεγχοι στον αγρό πραγματοποιούνται τακτικά Οι παρατηρήσεις στον αγρό καταγράφονται.
 1. Κατά των έλεγχο των αρχείων δεν παρατηρήθηκαν παρεκκλίσεις.
 1. Όσον αφορά στις μη –συμμορφώσεις που έχουν εντοπιστεί στην εκμετάλλευση από τον επιβλέποντα γεωπόνο αυτές έχουν καταγραφεί και αρχειοθετηθεί και έχει γίνει έλεγχος εκτέλεσης διορθωτικών ενεργειών.
 1. Σχέδιο Διαχείρισης Πολλαπλασιαστικού υλικού: Έχει εκδοθεί οδηγία σχετικά με την διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να σπαρθεί νέο αγροτεμάχιο.
 1. Σχέδιο Διαχείρισης Καλλιεργητικών Φροντίδων: Εκδόθηκαν οι σχετικές οδηγίες που αφορούν τις καλλιεργητικές εργασίες και υπάρχουν καταγραφές των εργασιών.
 1. Σχέδιο Διαχείρισης εδάφους: Εκδόθηκαν οι σχετικές οδηγίες. Υπάρχουν οι αντίστοιχες καταγραφές. Έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν αναλύσεις εδάφους.
 1. Σχέδιο Διαχείρισης Λίπανσης: Εκδόθηκαν οι σχετικές οδηγίες.
 1. Σχέδιο Διαχείρισης Νερού: Δεν πραγματοποιούνται αρδεύσεις στα αγροτεμάχια.
 1. Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας: Εκδόθηκαν οι σχετικές οδηγίες. Υπάρχουν οι αντίστοιχες καταγραφές.
 1. Σχέδιο Διαχείρισης Συγκομιδής: Οι οδηγίες συγκομιδής έχουν εκδοθεί.
 1. Σχέδιο Διαχείρισης εξοπλισμού και ενέργειας. Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες οδηγίες και έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες εκπαιδεύσεις.
 1. Τα σχέδια διαχείρισης ρύπων, βιοποικιλότητας της υγείας των χειριστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων εφαρμόζονται χωρίς παρεκκλίσεις.
 1. Έγινε έλεγχος στους εξής παραγωγούς:
 1. Αλεξίου Ελένη
 2. Αναστασίου Φωτεινή
 3. Αργυρόπουλος Στυλιανός
 4. Θεοδοσίου Σταύρος
 5. Καραγιάννη Ζωή
 6. Καρκατσέλιου Κερασίνα
 7. Κουτούκα Δήμητρα
 8. Λαζόπουλος Αχιλλέας
 9. Μιχαλούλης Βασίλειος
 10. Μιριάμη Ευφροσύνη
 11. Ξανθοπούλου Παναγιώτα
 12. Παναγούλης Γεώργιος
 13. Παπαβραμίδου Ζωή
 14. Ακριβούλη Σταυρούλα
 15. Σαρατζιώτου Όλγα
 16. Πατάκη Κασσιανή
 17. Τσιπλακούλη Ελένη
 18. Ψαρούλης Παναγιώτης
 19. Χονδρονάσιος Κωνσταντίνος
 20. Στεργιάδου Ελισάβετ
 21. Τσαντίλης Βασίλειος

Από τους παραπάνω παραγωγούς, ο Μιχαλόπουλος Βασίλειος κατά την επίσκεψη μας στο αγροτεμάχιο διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν σκουπίδια, ο Παναγόπουλος Γεώργιος και η Πατάκη Κασσιανή κατά τον έλεγχο των φαρμακείων τους διαπιστώσαμε πως ήταν ελλιπή και η Κουτούκα Δήμητρα δεν είχε καταγράψει στο ημερολόγιο του την ζιζανιοκτονία.

Οι παραπάνω παραγωγοί φαίνεται να έχουν κατανοήσει τον νόημα ολοκληρωμένης διαχείρισης και τα αγροτεμάχια τους ήταν σε καλή κατάσταση.

Αποτελέσματα:

Εντοπίστηκαν 4 μη- συμμορφώσεις , όπου αφορούν :

 1. Τον καθαρισμό των αγροτεμαχίων .
 2. Τη συμπλήρωση των φαρμακείων
 3. Τη συμπλήρωση του ημερολογίου.

Συμπληρώθηκαν τα αντίστοιχα έντυπα μη – συμμόρφωσης

Συμπεράσματα:

Γενικά η εκμετάλλευση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προτύπων Agro 2-1 και Agro 2-2. Οι μη- συμμορφώσεις που εντοπίστηκαν θεωρούνται απλές χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στο σύστημα.

Υπεύθυνοι επιθεώρησης:

Κων/νος Μπλιάτσιος

Παπαδόπουλος Ευκλείδης

Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

προβολή αρχείου

Έκθεση Ανασκόπησης

Τόπος: Νίκαια Λάρισας

Ημ/νία: 05/06/2013

Σήμερα, 05 Ιουνίου του 2013 στην Νίκαια Λάρισας πραγματοποιήθηκε τακτική ετήσια ανασκόπηση του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών από την διοίκηση της εκμετάλλευσης. Παρόντες ήταν ο επικεφαλής της γεωργικής εκμετάλλευσης (Ρεντζιάς Αντώνιος), ο επιβλέπων Παπαδόπουλος Ευκλείδης και ο τεχνικός σύμβουλος Μπλιάτσιος Κωνσταντίνος.

Κατά την ανασκόπηση του συστήματος συζητήθηκαν τα παρακάτω:

Κατά την εσωτερική επιθεώρηση προέκυψαν τέσσερις απλές μη συμμορφώσεις που αφορούσαν τον καθαρισμό των αγροτεμαχίων, τη συμπλήρωση των φαρμακείων και τη συμπλήρωση του ημερολογίου.

Οι αναλύσεις των αποκλίσεων από τις προδιαγραφές, τις οδηγίες που παρέχονται στους παραγωγούς και τις διαδικασίες παροχής τους

Την ανάγκη για τυχόν αλλαγές του συστήματος λόγω μεταβολής των συνθηκών καλλιέργειας, των προδιαγραφών ή των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Τα παράπονα πελατών ή συνεργατών σχετικά με την απόδοση του συστήματος.

Την αξιολόγηση των προμηθευτών.

Τις ανάγκες εκπαίδευσης.

Τις ανάγκες για παροχή εξοπλισμού και προσωπικού.

Την ανασκόπηση των σκοπών και στόχων και του προγράμματος βελτίωσης της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Ο επιβλέπων παρουσίασε την πορεία εφαρμογής του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών. Στο σύστημα είναι συνολικά ενταγμένοι 183 παραγωγοί και 8.961,5 στρ. Από την έναρξη εφαρμογής του συστήματος μέχρι σήμερα σημείωσε μεγάλη πρόοδο. Οι παραγωγοί γενικά ακολουθούν τις οδηγίες που εκδίδονται και παρακολουθούν τις εκπαιδεύσεις. Αρχικά διαπιστώθηκε μία δυσφορία στην συμπλήρωση του ημερολογίου, που γρήγορα ξεπεράστηκε.

- Κατά τους ελέγχους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι πιο συχνές μη – συμμορφώσεις αφορούσαν, σκουπίδια στον αγρό, ελλιπή φαρμακεία, ελλιπή ημερολόγια . Οι παραγωγοί συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις.

Δεν υπήρξαν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές και από τις οδηγίες που δίνονται στους παραγωγούς.

Δεν διαπιστώθηκε ανάγκη για αλλαγές στο σύστημα.

Η αξιολόγηση των προμηθευτών έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο και συνεχίζεται.

Οι ανάγκες εκπαίδευσης καλύπτονται σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης δεν προέκυψε ανάγκη για επιπλέον εκπαίδευση.

Τόσο οι σκοποί και οι στόχοι όσο και το πρόγραμμα βελτίωσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σχεδιασμό.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης αποφασίστηκε η συνέχιση εφαρμογής του προγράμματος, η συνέχιση της συνεργασίας με τον τεχνικό σύμβουλο ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

Η διοίκηση διαπίστωσε ότι η εκμετάλλευση έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό προόδου όσον αφορά το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών και ως εκ τούτου θεωρείται ότι μπορεί να γίνει αίτηση πιστοποίησης και μετά από απόφαση επιλέχθηκε ως πιστοποιητικός οργανισμός η εταιρεία QMSCERT .

Διαδικασίες περιόδου 2015-2016

Η πολιτική που θα ακολουθηθεί

Απόφαση Δ.Σ. περί πολιτικής που θα ακολουθηθεί

Κατάλογος Περιβαλλοντικών Θεμάτων

Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων

Κατάλογος νομικών θεμάτων

Περιγραφή των σκοπών και στόχων

Έλεγχος του προγράμματος βελτίωσης

Οργανόγραμμα

Αρμοδιότητες

Παρουσιολόγιο εκπαίδευσης

Πρόγραμμα εκπαίδευσης

Αρχείο Προγράμματος Εκπαίδευσης

Διαχείριση Παραπόνων Πελατών

Ερωτηματολόγιο Παραγωγού

Ερωτηματολόγιο Πελατών

Επιστολή

Καταγραφή Παραπόνων Πελατών

Λίστα Πελατών

Κατάλογος εγγράφων που είναι σε ισχύ

Καταγραφή Παραπόνων Πελατών

Κατάλογος Αναθεωρημένων και Αποσυρθέντων Εγγράφων

Διανομή Εγγράφων στους Παραγωγούς

Κατάλογος εγγράφων που είναι σε ισχύ

Αίτηση Συμμετοχής στο Σύστημα

Αξιολόγηση προμηθευτών

Αξιολόγηση υπεργολαβών

Έντυπο Αξιολόγησης Προμηθευτών

Έντυπο Αξιολόγησης Υπεργολάβων

Ιδιωτικό Συμφωνητικό

Λίστα Αξιολογημένων Προμηθευτών

Λίστα Αξιολογημένων Υπεργολάβων

Διαδικασία Αντιμετώπισης Κρίσεων

Έντυπο Αναφοράς Κρίσεων

Διάγραμμα ροής Ιχνηλασιμότητας

Πρόγραμμα Επισκέψεων Αγρού

Έντυπο μη-συμμόρφωσης

Έντυπο Τήρησης Αρχείων

Έκθεση Εσωτερικής Επιθεώρησης

Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Έκθεση Ανασκόπησης